cropped-logo-def-01-7.png

Algemene voorwaarden Rythm Media B.V.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding (offerte) en overeenkomst van Rythm Media B.V. die toeziet op online en offline marketing, alsook op alle rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, voor zover van deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 1.2 Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van een overeenkomst door Rythm Media B.V. wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn. 1.3 De klant die eenmaal op basis van deze algemene voorwaarden wordt gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op later met Rythm Media B.V. gesloten overeenkomsten die toezien op Google Ads. 1.4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen (offertes) van Rythm Media B.V. zijn ten hoogste 30 kalenderdagen geldig, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Rythm Media B.V. kan een vervallen aanbieding alsnog gestand doen door akkoord te gaan met de latere aanvaarding, welk akkoord ook kan worden afgeleid uit de omstandigheden dat er nadien uitvoering is gegeven aan de overeenkomst door Rythm Media B.V..

3. Uitvoering van de overeenkomst (algemeen)

3.1 De klant dient alle gegevens, waarvan Rythm Media B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Rythm Media B.V. te verstrekken. Bij wijzigingen in deze gegevens dient de klant Rythm Media B.V. onmiddellijk te informeren. Rythm Media B.V. is niet aansprakelijk voor de consequenties van eventuele wijzigingen indien de klant de wijzigingen niet tijdig of uitdrukkelijk heeft vermeld. 3.2 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Rythm Media B.V. zijn verstrekt, dan is Rythm Media B.V. gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten onverminderd de overige rechten van Rythm Media B.V.. 3.3 De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Rythm Media B.V. verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Rythm Media B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan doordat Rythm Media B.V. is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 3.4 Rythm Media B.V. bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd. Rythm Media B.V. selecteert de in te zetten medewerkers op basis van hun kwaliteiten en geschiktheid voor de uit te voeren overeenkomst. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de overeenkomst door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404. 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 3.5 Het staat Rythm Media B.V. vrij om derden in te schakelen ter uitvoering van de overeenkomst. Rythm Media B.V. is gerechtigd om de voorwaarden die door derden worden bedongen, waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen, te aanvaarden en op dergelijke voorwaarden jegens de klant een beroep te doen zover het de uitvoering van de overeenkomst door die derde(en) betreft. 3.6 Indien Rythm Media B.V. in het kader van de uitvoering van de overeenkomst handelt met derden waarvan de klant zich bedient, dan handelt Rythm Media B.V. daarbij steeds namens de klant. De tussen de klant en Rythm Media B.V. gesloten overeenkomst geldt in dit geval als onherroepelijke volmacht van de klant aan Rythm Media B.V.. 3.7 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is een voor de voltooiing van de werkzaamheden van Rythm Media B.V. overeengekomen termijn slecht indicatief en geldt deze niet als fatale termijn. Bij overschrijding van de indicatieve termijn dient Rythm Media B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Rythm Media B.V. een redelijke termijn van ten minste 15 werkdagen dient te worden gegund de betreffende werkzaamheden alsnog te verrichten. 3.8 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is Rythm Media B.V. gerechtigd de werkzaamheden die tot de volgende fase behoren uit te stellen totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 3.9 Eventuele door de klant gewenste aanpassingen in de door Rythm Media B.V. vervaardigde werken dienen tijdig, maar in ieder geval uiterlijk 14 kalenderdagen na vertrekking hiervan schriftelijk aan Rythm Media B.V. te worden medegedeeld. Overschrijding van deze termijn kan tot meerwerk (artikel &) leiden. waarvan de kosten dienen te worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Rythm Media B.V.. 3.10 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt alle communicatie van Rythm Media B.V. in de Nederlandse taal. Reportages kunnen echter in het Engels worden verstrekt, dit naar keuze van Rythm Media B.V.. 3.11 Tenzij anders overeengekomen, hanteert Rythm Media B.V. het door de klant bekend gemaakte e-mailadres als het primaire correspondentieadres.

4. Adverteren in Google Ads (algemeen)

4.1 De werkzaamheden die Rythm Media B.V. in verband met het adverteren in Google Ads uitvoert, bestaan hoofdzakelijk uit het bepalen van de te hanteren advertentiestrategie, het adviseren over eventuele bijstelling van het aanbevolen), het selecteren van de zoektermen, het inrichten van een Ads campagne, het koppelen van de campagne aan de website waaraan de Ads campagne wordt gekoppeld, het beheren van de campagne zodra de campagne live is geplaatst en het periodiek verstrekken van rapportages over de campagne aan de klant. Rapportages beperken zich tot informatie over het aantal vertoningen en kliks op de Google Ads advertenties en tot het aantal leads dat zich vervolgens via de website aandient. Rythm Media B.V. is niet gehouden tot verdere rapportage dan vermeld in dit artikel. 4.2 Adverteren in Google Ads beperkt zich tot adverteren in Google en strekt zich niet uit tot andere zoekmachines. 4.3 Het is inherent aan adverteren in Ads dat de advertenties na het live zetten van de campagne direct zichtbaar kunnen zijn. Wel wordt de zichtbaarheid van de advertenties onder meer bepaald door het ingestelde budget per klik, het beschikbare dag budget, de geselecteerde regio, alsook de relevantie van de advertentie in relatie tot de gebruikte zoektermen. Door het dag budget te verhogen kan de zichtbaarheid verder worden verhoogd. De klant dient Rythm Media B.V. voldoende informatie en/of documentatie te verstrekken voer diens onderneming, producten en/of diensten om Rythm Media B.V. in staat te stellen de advertenties te kunnen opstellen en de campagne te kunnen inrichten. Verder dient de klant diens adres- en contactgegevens te vertrekken, voor gebruik in de advertenties. De klant is zelf verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van de leads die zich aandienen via de advertenties. 4.4. Rythm Media B.V. zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen voor het inrichten en beheren van de campagne, maar staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. Op Rythm Media B.V. rust uitsluitend een inspanningsverbintenis. Alle mededelingen van Rythm Media B.V. over de mogelijke resultaten van haar werkzaamheden zijn derhalve indicatief van aard, zonder dat de klant daaraan rechten kan ontlenen. De uiteindelijke resultaten zijn vooral afhankelijk van de in artikel 4.3 vermelde factoren. 4.5 Rythm Media B.V. is vrij in de wijze waarop zij haar werkzaamheden (zie artikel 4.1) uitvoert. Rythm Media B.V. bepaalt een en ander zelfstandig en bepaalt ook op welke wijze het b3schibare klikbudget wordt besteed. Rythm Media B.V. is niet gehouden tot verdere rapportage dan vermeld in artikel 4.1 4.6 Adverteren in Google is onderworpen aan de (algemene) Servicevoorwaarden en beleidsregels van Google zoals die van tijd tot tijd gelden, welke voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via http://www.ggole.nl/intl/nl/policies/terms/regional.htlm. De klant dient zich aan het gestelde in deze voorwaarden en beleidsregels te houden. Rythm Media B.V. is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de klant in strijd hiermee.

5. Adverteren in Google Ads (kosten)

5.1 De kosten voor het adverteren in Google Ads bestaan enerzijds uit de vergoeding di in rekening wordt gebracht door Rythm Media B.V. voor het inrichten en beheren van de campagne en anderzijds uit de advertentiekosten die in rekening worden gebracht door Google. De advertentiekosten zullen niet meer bedragen dan het overeengekomen dag budget. Wel is het mogelijk dat het beschikbare dag budget niet steeds volledig wordt aangewend. De hoogte van de advertentiekosten is namelijk onder meer afhankelijk van de concurrentie op de betreffende zoektermen, het zoekvolume, de regio waarbinnen wordt geadverteerd en het aantal kliks. 5.2 De verschuldigde vergoeding aan Rythm Media B.V. bestaat uit een eenmalige startinvestering en uit een maandelijkse vergoeding zoals vermeld in de overeenkomst. Beide vergoedingen zijn exclusief BTW en het klikbudget voor de advertenties in Google. De eenmalige opstartinvestering is tegelijk met de eerste maandelijkse termijnbetaling verschuldigd. Voor wat betreft de betaling aan Rythm Media B.V. wordt verder verwezen naar artikel 6. 5.3 De klant dient de advertentiekosten vermeerderd met eventueel verschuldigde BTW rechtstreeks aan Google te voldoen. Betaling van de advertentiekosten kan plaatsvinden per creditcard, betaalpas of via bankoverschrijving. De klant is verantwoordelijk voor de tijdige betaling aan Google en is verantwoordelijk voor de consequenties van eventuele niet tijdige betaling of saldotekorten, zoals het niet langer zichtbaar zijn van de advertenties. Dit laatste laat de betalingsverplichting van de klant jegens Rythm Media B.V. voor de maandelijkse vergoeding onverminderd in stand, ook indien Rythm Media B.V. hierdoor niet langer in staat is haar werkzaamheden te blijven uitvoeren.

6. Prijzen, betaling, rente en kosten

6.1 Tenzij schriftelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen. 6.2 Rythm Media B.V. factureert elektronisch en verzendt facturen aan het door de klant bekend gemaakte e-mailadres. 6.3 Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 kalenderdagen na factuurdatum. 6.4 Door het verstrijken van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De klant is alsdan en rente verschuldigd van 2% per maand. Zodra de klant in verzuim komt te verkeren worden alle vorderingen van Rythm Media B.V. op de klant, met inbegrip van toekomstige vorderingen, welke zullen ontstaan gedurende de resterende contractduur, onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Rythm Media B.V. is in dat geval bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van enige met de klant gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle vorderingen is ontvangen. Voor aldus opeisbaar geworden (toekomstige) vorderingen verstrekt Rythm Media B.V. de klant eerst na voldoening een factuur. 6.5 Indien de klant in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betaling) verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief BTW. 6.6. Rythm Media B.V. is steeds gerechtigd vooruitbetaling te verlangen alvorens zij gehouden is (verder) te presteren. Bij gebreke van (vooruit)betaling is Rythm Media B.V. gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 6.7 De administratie van Rythm Media B.V. geldt tussen de klant en Rythm Media B.V. als bewijs van hetgeen aan Rythm Media B.V. is verschuldigd, behoudens door de klant te leveren tegenbewijs. 6.8 Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk door Rythm Media B.V. te zijn ontvangen op straffe van verval van alle rechten ter zake. Tijdig ingediende bezwaren worden door Rythm Media B.V. in behandeling genomen, maar schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op. 6.9 Kortingen, van welke aard ook, zijn altijd eenmalig en gelden slechts onder voorwaarde van stipte nakoming van de (betaling)verplichtingen door de klant. Blijft stipte nakoming achterwege, dan vervallen alle verleende kortingen, ongeacht of de niet-nakoming de klant toerekenbaar is. In dat geval is de klant het gebruikelijke tarief aan Rythm Media B.V. verschuldigd. Het gebruikelijke tarief €85,- per uur. Indien het gebruikelijke tarief afhankelijk is van de duur van de overeenkomst, wordt ter bepaling van het gebruikelijke tarief altijd uitgegaan van de kortst mogelijke contractduur. De vervallen korting is onmiddellijk opeisbaar zodra de klant in verzuim komt te verkeren zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v.BW noodzakelijk is. De vervallen korting is verschuldigd onverminderd de overige aanspraken van Rythm Media B.V., waaronder nakoming van de primaire verbintenis(sen), vergoeding van rente en kosten, etc. 6.10 Indien is overeengekomen dat betaling dient plaats te vinden middels automatische incasso, dient de klant ervoor zorg te dragen dat er voldoende saldo aanwezig is op de bankrekening om automatische incasso te doen slagen. Mocht een automatische incasso niet kunnen worden uitgevoerd, dan is het de verantwoordelijkheid van de klant alsnog voor tijdige betaling zorg te dragen door het verschuldigde zo nodig per overschrijving te voldoen en wel uiterlijk binnen de betalingstermijn van de betreffende factuur.

7. Wijzigingen en meerwerk

7.1 Indien Rythm Media B.V. op verzoek of met instemming van de klant werkzaamheden of prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de klant worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Rythm Media B.V.. Hiervan is onder meer sprake bij wijziging of toevoeging van een zoekterm of advertentietekst. Toevoeging van een of meerdere zoektermen geldt als aanvulling van de bestaande overeenkomst, waarbij de reeds geldende contractduur ongewijzigd blijft. In andere gevallen is Rythm Media B.V. steeds gerechtigd te verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 7.2 De klant is bevoegd om vastgestelde zoektermen te wijzigen gedurende de looptijd van de overeenkomst, maar is in dat geval gehouden de kosten van Rythm Media B.V. te vergoeden die hiermee samenhangen. Hieronder kunnen onder meer de kosten vallen voor het schrijven van advertentieteksten, de kosten voor het inrichten of beheren van de campagne, etc. De hoogte van de kosten worden vastgesteld conform de op dat moment geldende gebruikelijke tarieven. 7.3 In geval dat Rythm Media B.V. en aanvang heeft gemaakt met het uitvoeren van bovenvermelde werkzaamheden of prestaties, en mocht blijken dat de opdracht door niet ter zake bevoegde medewerkers van de klant is verstrekt, blijft de klant niettemin gehouden de aan deze werkzaamheden of prestaties verbonden vergoedingen aan Rythm Media B.V. te voldoen. Rythm Media B.V. zal in dat geval deze werkzaamheden of prestaties op eerste verzoek van de klant staken. 7.4 De klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in het eerste artikellid het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, alsook de wederzijdse verantwoordelijkheden van de klant en Rythm Media B.V., kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, kan voor de klant nimmer enige grond voor ontbinding of opzegging van de overeenkomst opleveren. 7.5 Voor zover voor de werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen, zal Rythm Media B.V. de klant desgevraagd informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties die bij wijze van meerwerk worden verricht.

8. Duur en beëindiging van de overeenkomst

8.1 Tenzij schriftelijk een andere startdatum is overeengekomen, is de overeenkomst met ingang van de datum van ondertekening van kracht gedurende de overeengekomen contractduur. De overeenkomst is gedurende de vermelde periode niet tussentijds opzegbaar door de klant. na ommekomst van de overeengekomen periode is de overeenkomst schriftelijk opzegbaar door de klant met inachtneming van en opzegtermijn van 1 maand. 8.2 Rythm Media B.V. is gerechtigd iedere overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, tussentijds te beëindigen. In geval van tussentijdse beëindiging is de klant een naar redelijkheid vast te stellen deel van de beloning verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411BW. Rythm Media B.V. zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 8.3 In geval van liquidatie, (aanvraag van het) faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de klant of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling gen aanzien van de klant wordt uitgesproken, of wanneer er beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van zijn vermogen alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de klant uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Rythm Media B.V. is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de klant gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 Iedere aansprakelijkheid van Rythm Media B.V. is beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden (exclusief BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Rythm Media B.V. of haar bedrijfsleiding. Indien de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit een looptijd heeft van 1 jaar of meer, dan is de aansprakelijkheid van Rythm Media B.V. beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden (exclusief BTW) over het jaar waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 9.2 Rythm Media B.V. kan niet garanderen dat een website gedurende de periode dat Rythm Media B.V. daar werkzaamheden aan verricht, steeds te allen tijde volledig functioneert en/of beschikbaar is. Rythm Media B.V. streeft ernaar alle storingen en beperkingen zo beperkt mogelijk te houden en deze zo spoedig mogelijk te verhelpen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen, beperkingen en/of verlies. 9.3 In geen geval is Rythm Media B.V. aansprakelijk voor schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, of voor andere indirecte schade. 9.4 Rythm Media B.V. is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 9.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit weke hoofde dan ook jegens Rythm Media B.V. in verband met de uitvoering van de overeenkomst in ieder geval na 1 jaar nadat de klant bekend werd, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de gebeurtenis waarop deze rechten en bevoegdheden zijn gebaseerd. 9.6 De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van een overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn. 9.7 De klant vrijwaart Rythm Media B.V. tegen alle aanspraken van derden, de redelijk kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de klant zijn verricht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Rythm Media B.V. of haar bedrijfsleiding.

10. Geheimhouding

10.1 Beide partijen zijn gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede 10 jaar na beëindiging daarvan, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van enige overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld, indien de informatie als zodanig is aangeduid of dit anderszins voortvloeit uit de aard van de informatie. 10.2 Beide parijen zullen zich gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede 10 jaar na beëindiging daarvan ,over en weer niet negatief over elkaar uitlaten. Hieronder worden zowel zakelijke uitingen als uitingen in de privésfeer verstaan. Het verbod geld ongeacht de vorm van de uiting(en) en geldt derhalve onder meer voor mondelinge of voor schriftelijke of elektronische uitingen, waaronder uitingen op het internet of via (sociale)media. 10.3 In geval van overtreding van artikel 10 lid 1 of artikel 10 lid 2 verbeurt de partij die in overtreding is aan de andere partij een direct opeisbare boete ten bedrage van € 50.000,00 (zegge: vijftigduizend euro) voor iedere overtreding, alsmede een bedrag van € 1000,00 (zegge: duizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit der overtreding, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:8o e.v. BW nodig is, en geldt onverminderd de overige rechten en/of verhaalsmogelijkheden, inclusief het recht op wettelijke schadevergoeding. 10.4 Het bepaalde in de vorige artikelleden laat onverlet de bevoegdheid van Rythm Media B.V. om bij (potentiële) andere klanten de naam van de klant, alsmede een korte omschrijving van de werkzaamheden, te nomen als referentie. De klant stemt er mee in dat Rythm Media B.V. de naam en het eventuele logo van de klant op haar website en in andere reclame-uitingen vermeldt als referentie.

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op alle krachtens de overeenkomst door of namens Rythm Media B.V. ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berusten uitsluitend bij Rythm Media B.V. en/of haar licentiegevers. De klant verkrijgt uitsluitend een niet exclusief gebruiksrecht op de werken voor de duur van de overeenkomst. De klant zal de werken op geen enkel wijze (doen) verveelvoudigen, daarvan kopieën (doen) vervaardigen of in enigerlei (gewijzigde) vorm, anders dan door Rythm Media B.V. (doen) verwerken. 11.2 De klant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde werken en/of andere materialen vertrouwelijke informatie en/of bedrijfsgeheimen van Rythm Media B.V. of haar licentiegevers kunnen bevatten. De klant verbindt zich, onverminderd het bepaalde artikel 10 (geheimhouding), deze weken en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. 11.3 De klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Rythm Media B.V. van apparatuur, programmatuur, websites, databestanden, voor websites bestemde informatie, muziek, teksten, logo’s, foto’s, filmmateriaal, domeinnamen, metatags e.d. of ander materialen met het doel van gebruik of bewerking door Rythm Media B.V.. 11.4 Indien Rythm Media B.V. een prestatie heeft geleverd naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen door of namens de klant beschikbaar gesteld, garandeert de klant dat daardoor geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden aangetast. De klant zal Rythm Media B.V. vrijwaren tegen elke actie of vordering welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden. 11.5 Rechten worden aan de klant steeds verleend en/of overgedragen onder de voorwaarde dat de klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van de klant zijn overeengekomen, komt aan de klant het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.

12. Contract overneming

12.1 De klant verleent Rythm Media B.V. bij voorbaat onherroepelijk toestemming om de tussen hen bestaande rechtsverhouding over te dragen in geval Rythm Media B.V. (een deel van) haar onderneming aan een derde overdraagt.

 

13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

13.1 Op de rechtsverhouding tussen Rythm Media B.V. en de klant is het Nederlands recht van toepassing. 13.2 De bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen de klant en Rythm Media B.V. kennis te nemen. Rythm Media B.V. blijft echter bevoegd het schil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant.

Stuur ons een appje!
Call Now Button